ÅF-Inloggning ÅF-Ansökan
Försäljningsvillkor

Priser

Alla priser i SEK. Rätt till prisändringar utan föregående avisering förbehålles. Angivna priser är exkl. moms.

Betalningsvillkor

Godkända kreditkunder 30 dgr netto.

Fraktvillkor

Leverans med PostNord Parcel. Fraktkostnad enligt gällande prislista.

Leveransvillkor

Transporterna sker på mottagarens risk. Förekommet eller skadat gods reklameras av mottagaren till PostNord. Sökning av paket kan göras på www.postnord.se eller på tel: 0771- 33 33 10

Reklamationer

Anmärkningar mot leverans eller faktura skall göras inom 8 dagar för att beaktas.

Returer

Retur får endast ske vid särskild överenskommelse och inom 8 dagar efter leveransdatum. Varan skall vara i nyskick, komplett och förpackad i originalförpackningen med en yttre kartong som skydd. Följesedel eller faktura skall bifogas. Frakter i samband med retur står kunden för. Får ej beläggas med lösen.

Servicekostnad

En undersökningskostnad på 595:- debiteras om varan är felfri. Fraktkostnad tillkommer.

Serviceadress

Audiovision AB, Vidövägen 54, 663 34 Skoghall.

Garanti

Garantin omfattar ej fel som uppstått genom ingrepp i apparaten, felaktig inkoppling eller felaktigt/ovarsamt handhavande. Under garantitiden står vår verkstad, eller av oss anvisad verkstad för reparationen. Vara som returneras för garantireparation skall vara väl emballerad. Inköpskvitto samt noggrant ifylld servicerapport måste bifogas. Servicerapport hämtas på vår webbsida, www.audiovision.se Kunden står för frakten till oss. Vi står för frakten till kunden. I övrigt hänvisas till leveransvillkor enligt LLB 93G. Se aktuella garantitider på www.audiovision.se under avdelningen "Service".

Audiovisions E-handels avtalsvillkor

1. Bakgrund

1.1 AUDIOVISION BJÖRN PERSSON AB (nedan Audiovision) erbjuder genom sin elektroniska handelsplats återförsäljare (nedan ÅF) att få information på Internet. Genom att teckna avtal med Audiovision kan ÅF bl.a. få tillgång till aktuella priser, besked om lagerstatus, beställa varor, leveransadresser.

1.2 Audiovision upprättar och ansvarar för den information och de varor och tjänster som erbjuds på Handelsplatsen.

2. Nyttjande av Handelsplatsen

2.1 Genom att teckna detta avtal får ÅF rätt att nyttja Handelsplatsen. ÅF skall till Audiovision lämna de organisations-, person- och adressuppgifter som Audiovision må efterfråga. Audiovision förbehåller sig rätt att efter gjord kreditprövning eller annan orsak neka ÅF nyttjande av Handelsplatsen. Om Audiovision erbjuder nyttjande av Handelsplatsen erhåller ÅF användar-ID och lösenord.

2.2 Information om Handelsplatsen och dess innehåll erhålles via Handelsplatsen, eller skickas till ÅF.

2.3 ÅF skall omedelbart till Audiovision anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till ÅF:s lösenord.

3. ÅF:s Åtagande

3.1 Användarnamn och lösenord är unikt för varje ÅF. Medarbetare med rätt att lägga beställningar måste godkännas av firmatecknare. Om användaren avslutar sin anställning hos ÅF ska firmatecknare/användaren omgående informera Audiovision så att Audiovision kan SPÄRRA användarnamn och lösenord som anges i punkt 8 nedan.

3.2 Användare har bl.a. tillgång/rätt till att via Handelsplatsen: Se ÅFs aktuella priser, se aktuell lagerstatus och göra beställningar med valfri leveransadress.

3.3 ÅF förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att till se att handling med sådan uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. ÅF ansvarar för att alla beställningar på Handelsplatsen som uppkommer genom utnyttjande av ÅF:s användar- ID tillsammans med ÅF:s lösenord fram till dess att ÅF till Audiovision har anmält spärrning enligt nedan angiven rutin. ÅF/Firmatecknare skall anmäla spärrning av eget lösenord till Audiovision via telefon, fax eller e-post genom att ange SPÄRRNING AV LÖSENORD, användar-ID, namn, adressuppgifter samt telefonnummer.

3.4 Detta avtal omfattar inte upplåtelse av det telenät som ÅF använder för uppkoppling mot Handelsplatsen. För detta telenät gäller de villkor som tillämpas av den teleoperatör som upplåter telenätet. Detta avtal omfattar inte heller den utrustning (inklusive programvaror) som erfordras för att koppla upp sig mot Handelsplatsen.

3.5 Har Audiovision uppställt begränsning för ÅF:s användning av material, varor, eller tjänster åligger det ÅF att iaktta dessa begränsningar och ÅF förbinder sig att ersätta Audiovision fullt ut för alla kostnader och all övrig skada som Audiovision åsamkas om ÅF inte iakttar dessa begränsningar.

3.6 ÅF förbinder sig att inte vidta åtgärder (inbegripet bland annat användande av programvaror) som kan medföra störningar i de datorresurser som är kopplade till Handelsplatsen. Om så ändå sker har Audiovision rätt att stänga av ÅFs tillgång till Handelsplatsen tills det är klarlagt att störningarna upphört.

4. Kundtjänst

4.1 Audiovision tillhandahåller en kundtjänstfunktion som i skälig omfattning skall bistå ÅF när frågor eller problem uppstår avseende utnyttjande av Handelsplatsen. Audiovision kundtjänstfunktion är, om inte annat meddelas, bemannad på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00.

5. Drift

5.1 Handelsplatsen är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma.

6. Ändringar i Handelsplatsen

6.1 Audiovision förbehåller sig rätten att vidtaga ändringar av rutiner för identifiering, driftmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m.m.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Audiovision ersätter ÅF endast för dennes styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av grov vårdslöshet från Audiovisions sida. ÅF har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador, även om Audiovision uppmärksammats på möjligheten att sådana kostnader kan uppstå. Audiovision är vidare fri från allt ansvar för kostnad som beror på sådan omständighet som anges i punkt 8 nedan.

7.2 Anspråk på ersättning kan inte göras gällande med mindre än att talan väcks inom ett år från den dag då ÅF fått eller borde ha fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.

7.3 ÅF kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Audiovision än vad som anges i dessa villkor.

8. Befrielsegrunder, force majeure

8.1 Audiovision har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Audiovision kan visa att kostnaden beror på omständighet utanför Audiovisions kontroll som Audiovision inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Audiovision inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller ombud för Audiovision förhindras att utföra uppdrag för Audiovisions räkning på grund av sådan omständighet som härvid avses.

8.2 Såsom befriande omständighet enligt 8.1 skall bl.a. anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, blockad, brand, översvämning, allvarlig störning i telekommunikationer, omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och härmed jämställda omständigheter.

9. Avstängning

9.1 Audiovision får stänga av ÅF från Handelsplatsen om ÅF inte fullgör sina åligganden enligt dessa avtalsvillkor.

10. Avtalstid

10.1 Detta avtal gäller tills vidare. ÅF äger rätt att säga upp avtalet med en månads skriftligt varsel till den sista vardagen i en kalendermånad. Firmatecknare skall då uppge namn, användarnamn, samt tydligt ange att det är fråga om uppsägning av avtal att nyttja Handelsplatsen.

10.2 Audiovision har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om ÅF stängts av från Handelsplatsen med stöd av punkt 9 eller om ÅF med fog kan befaras ställa in sina betalningar, inleda företagsrekonstruktion eller ackordsförhandling, sökas eller bli försatt i konkurs eller träda i likvidation eller i övrigt befinnes ha sådana betalningssvårigheter att det med fog kan befaras att ÅFs åtaganden inte blir rätteligen fullgjorda.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Handelsplatsen är Audiovisions egendom alternativt egendom tillhörig den rättighetsinnehavare som Audiovision representerar och får inte nyttjas av ÅF utöver vad som uttryckligen medges av Audiovision.

11.2 Om Audiovision tillhandahåller ÅF datorprogram har ÅF endast rätt att nyttja detta under avtalstiden och under förutsättning att ÅF följer dessa avtalsvillkor. Har Audiovision hänvisat till tredje mans villkor för visst datorprogram, skall de villkoren i förekommande fall ha företräde framför vad som anges i dessa Audiovisions avtalsvillkor.

12. Överlåtelse

12.1 Detta avtal om nyttjande av Handelsplatsen är personligt och får inte överlåtas till tredje man. Audiovision äger dock rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter till annan. Vidare äger Audiovision rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

13. Villkorsändring

13.1 Ändring i eller tillägg till dessa villkor träder i kraft två månader efter det att meddelande med de nya villkoren har tillställts ÅF eller har publicerats på Handelsplatsen. Audiovision har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ÅF inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att skriftligen säga upp detta avtal i enlighet med punkt 10 ovan. Om sådan uppsägning inte sker, anses ÅF ha godkänt de nya villkoren.

14. Tvister

14.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt och hänskjutas till svensk domstol.

15. Registrering

15.1 För att kunna handla måste ÅF och dess användare finnas registrerade i Audiovisions kundregister. Varje sådan registrering förutsätter att formuläret E-handelsavtal fyllts i på korrekt sätt och tillställts Audiovision.

15.2 Personuppgiftslagen (1998:204) har till syfte att skydda den personliga integriteten i IT-samhället. Lagen omfattar behandling av personuppgifter om fysiska personer. Alla personuppgifter som tillställs Audiovision med anknytning till E-handelsavtalet behandlas med modern informationsteknik. Syftet med detta är framför allt att Audiovision skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot ÅF och att underlätta och utveckla kontakterna med ÅF och dess personal. ÅF åtar sig att informera de personer hos ÅF som kan komma att beröras av behandlingen av personuppgifter samt av dessa personer inhämta godkännande till behandlingen. Av informationen skall framgå syftet med publiceringen, att Audiovision ansvarar för behandlingen av personuppgifter och att de som berörs av publiceringen vid frågor eller felaktigheter kan vända sig till Audiovision.